O spoločnosti

KIIS DEVELEOPMENT s.r.o., je mladá rýchlo sa rozrastajúca správcovská spoločnosť, ktorá je zameraná na správu bytových a polyfunkčných domov. Prioritne spravuje novovybudované bytové domy v okolí Trnavy a Bratislavy. Za rok svojej existencie sa jej podarilo zabezpečiť správu viacerým bytovým domom.

Základným princípom spoločnosti je aplikovať odborné skúsenosti a znalosti v oblasti správy a ekonomiky bytových domov, a to aj bez nutnosti osobnej návštevy správcu. Preferujeme  komunikáciu prostredníctvom elektronických služieb.

Naši zamestnanci pracujú v odbore správy niekoľko rokov, čo prispieva ku spokojnosti vlastníkov bytových domov.

24-10-17-48

Technická činnosť

 • Vykonávanie pravidelných obhliadok domu
 • Zabezpečenie technickej evidencie o dome
 • Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby
 • zabezpečujeme harmonogram a realizáciu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení
 • zabezpečujeme rekonštrukciu domu po technickej a ekonomickej stránke prostredníctvom komerčných bánk, ŠFRB príp. vlastných zdrojov
 • zabezpečujeme poistenie domu

24-10-17-50

Ekonomická činnosť

 • samostatná účtovná evidencia za každý dom
 • evidencia príjmov a výdavkov na účte bytového domu
 • spracovávame ročné vyúčtovanie nákladov za plnenia spojené s užívaním bytu
 • predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • upravujeme a vydávame Predpis mesačných preddavkov na základe skutočných nákladov v predchádzajúcom období
 • určovanie výšky záloh za služby spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru, garážových stojísk, pivničných kobiek
 • vykonávanie úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a verejných poplatkov tretím stranám
 • získavanie výhodnejších podmienok pre bytové domy pri rokovaniach s obchodnými partnermi ( poisťovne, banky …)

24-10-17-51

Právna činnosť

 • poskytujeme poradenstvo v otázkach zákona NR SR č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených nájomných zmlúv
 • zabezpečujem vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, dražby, právna pomoc
 • riešime reklamácie
 • osvedčenia

24-10-17-49

Prevádzková činnosť

 • zabezpečovanie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou domu spočívajúcich najmä v dodávke vody, plynu, el. energie, likvidácie odpadu, servise výťahových zariadení
 • zabezpečenie dezinsekcie, deratizácie, dezinfekcie
 • zabezpečenie upratovania domu
 • zabezpečenie zimnej a letnej údržby areálu domu a priľahlých spevnených plôch a komunikácií

EASY DOM

Informačný systém EasyDom bol vytvorený ako internetová služba k správcovskému programu . Slúži na vzájomnú komunikáciu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a zástupcami správy. Umožňuje vlastníkom získať aktuálne informácie o stave svojich pohľadávok a hospodárení s fondom opráv. Zároveň môžu vlastníci diskutovať vo fóre a vyjadrovať svoj názor na aktuálne témy.

Referencie

MIKO_logo_basic

Galéria

V prípade ak Vás ponuka zaujala kontaktujte nás:

Odoslať

Kontakt

Sídlo spoločnosti

KIIS DEVELOPMENT s.r.o.
Strojárenská 1/C

Kancelária:
Mikovíniho 22, 917 01 Trnava
office@kiis.sk

TELEFÓN

+421 948 445 273

+421 910 121 080

E-mail

Technické odd. : kozicka@kiis.sk

Ekonomické odd. : ilcikova@kiis.sk

Stránkové hodiny

pondelok    nestránkový deň, stretnutia na základe požiadavky

utorok        7:00 – 11:00

streda        11:00 – 15:00

štvrtok       nestránkový deň, stretnutia na základe požiadavky

piatok        nestránkový deň, stretnutia na základe požiadavky